รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

( "คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น" )

แก้ไขข้อมูลติดต่องาน IT สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา pnruqa@gmail.com

ภาพ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์
e-mail
หน่วยงานที่จัด
1
ดร.วิชัย  แหวนเพชร
รองศาสตราจารย์

Industrial Education Management

081 806 1401

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

2
ผศ. ดร.กัลยา แสงเรือง

รองอธิการบดี

เคมี ครุศาสตร์เคมี

ชีววิทยา  ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

081 917 1231
kallayas@hotmail.com

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

3
ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ

ผู้ช่วยอธิการบดี/

ผอ.สนง.ประกันคุณภาพ

การศึกษา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

086 368 1755

vanijajiva@yahoo.com

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

4
ดร.อิสรี ศรีคุณ

รองคณะบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Electrical Engineering Power
084 722 6395
isaree@hotmail.com

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

5
นายศิริ  ภู่พงศ์วัฒนา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
การจัดการตลาด
086 345 1919
sipoop@rpu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6
นางสุภาพร  ตันติสันติสม

คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการ
081 626 3876
Supaporn814@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7
นางสาวอาจารีย์ ประจวบเหมาะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนงาน

การจัดการ 

การประกอบการ

081 851 5241

suaywarn@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8
นางสาวนันทินี  สุดโททอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
081 329 7841
nan_orlando@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9
นางสาวพจนา  บุญคุ้ม

ประธานสาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม

การท่องเที่ยว-การโรงแรม
081 614 9028
b_pojjana@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10
นางสาวปรียา สมพืช

กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตร

เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา /นิเทศศาสตร์

088 017 4710

preeya_511@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
11
นายธำรง รัตนภรานุเดช
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นิเทศศาสตร์
081 659 3542
caoo1085@stjohr.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
12
นายชินวงศ์  ศรีงาม

คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

การศึกษา
089 899 6675
csringam@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13
นายบัณฑิต  ประสานตรี
อาจารย์
การบัญชี  HRD
089 893 4666
tree202510@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14
นางสาวสุพัตรา  กันนุช
อาจารย์
การบัญชี
081 919 0248
skannuch@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
15
นางสาวมลฤดี  กี่เอี่ยน
อาจารย์
การบัญชี
089 788 5541
mon_kee2522@yahoo.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16
นายชิติพัทธ์  ชิตสกุล
อาจารย์
การบัญชี การบริหาร
081 984 8138
a.chi.pnru@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
17
นางสุบัน  บัวขาว
อาจารย์

การบริหารทรัพยากร

มนุษย์

086 303 8647

b_suban@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18
นางสาวสาวิตรี  คุ้มทะยาย
อาจารย์

การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม

081 649 8004

k_amaly@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
19
นางสาวสุภาภรณ์  แสนภักดี
อาจารย์
เศรษฐศาสตร์
081 613 4196
sweep222@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
20
นายทิวัตถ์  มณีโชติ
รองศาสตราจารย์

วิจัยและประเมิน

081 619 7957
tiwatm@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
21
นายเกษม  ช่วยพนัง
รองศาสตราจารย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

/บริหารการศึกษา

081 654 0877

pnru117@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
22
นางอัญชลี  ไสยวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษาปฐมวัย
081 341 1534
uncha8136@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
23
นางอุบล  เลี้ยววาริณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษาวิทยาศาสตร์/

การบริหารการศึกษา

081 988 3669

bonwarin@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
24
นางสาวเบญจวรรณ  ศรีมารุต
อาจารย์
การศึกษาปฐมวัย
095 907 5222
Kben404@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25
นายเจนศึก  โพธิศาสตร์
อาจารย์
ฟิสิกส์

083 089 0656

dhjansuk@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
26
นางประเทืองสุข  ยังเสถียร
อาจารย์

การสอนภาษาอังกฤษ/การ

พัฒนาหลักสูตรและการสอน

089 988 9972

prathuangsook@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
27
นางสาวชัชญาภา  วัฒนธรรม
อาจารย์

เทคโนโลยีการศึกษา/

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

095 612 8985

chartchayapha_w@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
28
นางสาวฉัตรศิริ  กลั่งเนียม
อาจารย์
ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
083 306 5101
chatsiri1@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
29
นายอรุณ  ไชยนิตย์
อาจารย์
รัฐประศาสนศาสตร์

081 442 7961

Dr.chainit_run@lira.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
30
นางสาวปฐมชนก ศิริพัชระ
อาจารย์
รัฐประศาสนศาสตร์
087 090 4429
pathomchanok@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
31
นางสาวภัสชา น้อยสะอาด
อาจารย์
ดนตรีตะวันตก

089 794 6667

nuna_@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
32
นางสาวนพรัตน์  มัดสมบูรณ์
อาจารย์
ภาษาอังกฤษ
081 422 7767
nopharat_007@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
33
นางสาวศุภินธน์การย์ ระวังวงศา
อาจารย์

สังคมวิทยา 

ประชากรศาสตร์

081 554 0944

supinthakarn@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
34
นางสายสุนีย์ หะหวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัฒนธรรมศาสตร์
098 265 6159
Kben404@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
35
นางภัทราวลี  กระแสร์
อาจารย์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

090 972 6352

pattrawalee@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
36
นายณัฐธพงษ์  มะลิซ้อน
อาจารย์
พุทธศาสนศึกษา
089 527 6822

Nuthapong.malisorn

@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

37
นายภาณุพงศ์  สามารถ
อาจารย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภูมิภาค/
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

089 276 3648

phanupong@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
38
นายพงศธร  กล่อมสกุล
อาจารย์
ด้านชีววิทยาและเกี่ยวข้อง
086 364 7359
kpongsthorn_bot@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
39
นางลัดดา  สรรพคุณ
อาจารย์
CAI, E-Learning

085 099 8019

Ladda.supk@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
40
นางจิตรา ชนะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษาปฐมวัย
081 452 1086
chittrachanagul@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
41
นายอภิสิทธิ์  อุปกิจ
อาจารย์
การจัดการอุตสาหกรรม

089 921 1381

Apisit_imt@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
42
นายณัฎ  มากุล
อาจารย์
วิศวกรรมวัสดุโครงสร้าง
088 883 6197
Shinomono7@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
43
นายวรัญญู ศิริวรรณ์
อาจารย์
สถาปัตยกรรม

086 984 1074

waranyoo@pnru.ca.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
44
นางสาวลลิลธร  มะระกานนท์
อาจารย์
การจัดการอุตสาหกรรม
081 851 9177
m.lalinthorn@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
45
นางสาวลักขณา  ฤกษ์เกษม
อาจารย์
วิศวกรรมอุตสาหการ

089 456 0579

lakkana_pnru@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
46
นางสาวกุสุมา  ผลาพรหม
อาจารย์

การเงิน/วิเคราะห์ความ

เป็นไปได้

081 562 0266

kusuma_palaprom@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
47
นายวราวุธ  ยอดจันทร์
อาจารย์

เทคโนโลยีเซรามิกซ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

081 455 3686

warawoot_y@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
48
นายธงชัย  ทองอยู่
อาจารย์
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
081 825 8003
thongchai@pnru.ca.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
49
นายธนาวุฒิ  ขุนทอง
อาจารย์
สถาปัตยกรรม

081 732 8048

tkunt_2002@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
50
นางเพียงพบ  มนต์นวลปรางค์
รองศาสตราจารย์
คณิตศาสตร์
089 518 0571
peangpob@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
51
นายสืบตระกูล  สุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ฟิสิกส์

099 054 9459

sueb@pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
52
นางสายพิณ  แก้วชินดวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
081 427 3308
saipinkaew@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
53
นางอธิยา  รัตนพิทยาภรณ์
อาจารย์
ชีวเคมี

081 691 2480

atiya@pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
54
นางสาวสมคิด  สุทธิธารธวัช
อาจารย์
ระบบรู้จำ  เหมืองข้อมูล
085 059 6669
somkid@pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
55
นางดุษณี  ศุภวรรธนะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ / 
สุขศึกษา /

การจัดการเทคโนโลยี

089 929 3210

s.dusanee@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
56
นางสาวธัชชา  รัมมะศักดิ์
อาจารย์
สิ่งแวดล้อม
081 810 6426
thoucha@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
57
นางสาวพนิตา  โสต้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

081 929 0658

panitasotong@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
58
นางสาวศศิพร  รัตนสุวรรณ์
อาจารย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

083 118 8885

Sasi.rattana@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
59
นางสาวสุภาณี  ด่านวิริยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

081 582 0634

supaneed@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
60
นางสาวสุขุมาลย์  เหรียญทอง
อาจารย์
วิศวกรรมระบบการผลิต
081 621 2071
sukhum@pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
61
นางสาวนัคกนก  รักษาทรัพย์
อาจารย์
การบริหารอาชีวศึกษา

086 779 7609

yangold@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
62
นายภาสุระ  อังกุลานนท์
อาจารย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
089 837 9798
Pasura_pnru@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
63
นายสุภิญโญ  วงศ์เพม
อาจารย์

เทคโนโลยีออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

089 492 6702

wongpham@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
64
นายกีรดิษ  สายพัทลุง
อาจารย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์

และคอมพิวเตอร์

084 534 7744
Keeradit.sai@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
65
นายเดช  บุญประจักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณิตศาสตรศึกษา

084 084 3134

Dr.dech2009@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
66
นางสาวอังคณา จารุพินทุโสภณ
อาจารย์
คหกรรมศาสตร์
089 649 5146
angkajaru@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
67
นางสาวประไพ  เสนาบุญญฤทธิ์
อาจารย์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

081 819 8776

prapaise@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
68
นายสุพจน์  แสงเงิน
รองศาสตราจารย์
สังคม  วิจัย
089 924 2679
Supot.97@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
69
นายสาวิตร  พงศ์วัชร
รองศาสตราจารย์

ศิลปะการจัดการแสดง

และวัฒนธรรมการละเล่น

พื้นบ้าน

081 569 9329

pkruphuket@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
70
นายกษิดิศ  วัชรพรรณ
อาจารย์
การสอนภาษาอังกฤษ
081 688 3321
Palm115@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
71
นางสาวรินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน์
อาจารย์

นาฏศิลป์ไทย

081 343 0744

p.rinlaphat@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
72
นางฉันทนา  สุรัสวดี
รองศาสตราจารย์
ศิลปะ  ออกแบบ
081 770 6751
chansurss@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
73
นายกิตติศักดิ์  คงพูน
อาจารย์

บรรณารักษ์ศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

089 500 9761

Kitty5009@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
74
นางสาววรรณพร  บูญญาสถิต
อาจารย์
ประวัติศาสตร์ /  ไทยศึกษา/  สังคมศึกษา
086 656 3010
bwannaporn@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
75
อาจารย์อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
อาจารย์

วิจัยและประเมินการศึกษา

การศึกษา การจัดการเรียนรู้

081 868 6998

boonarun@hotmai.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
76
อาจารยชาญชัย วัลลิสุต
อาจารย์

การวางแผนและควบคุม

การผลิต

081 923 7098

c.vanlisuta@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
77
อาจารย์ธนกฤต  สังข์เฉย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นันทนาการการท่องเที่ยว

095 569 0560

Thanakrit78@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
78
ผศ. ดร.สุชาดา  ไม้สนธิ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์การอาหาร

และกระบวนการแปรรูป

อาหาร

081 420 5395

smisont@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
79
ดร.ธงชัย  ขำมี

ประธานสาขาวิชาเคมี

เคมีอินทรีย์สงเคราะห์

089 747 1022

Thongchai.k@paru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
80
ดร.อะเคื้อ  กุลประสูติดิลก

ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ

สถิติการศึกษา  พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
086 500 3084
Kaew084@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
81
ดร.หัทยา  เนตยารักษ์

เลขานุการหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การจัดการเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

081 493 6953

hattayanet@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
82
อาจารย์อริสรา  เอี่ยมสืบทับ

ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

จุลชีววิทยา  ชีววิทยา

089 168 7757

Beer2621@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
83
อาจารย์บุญชัย  อารีเอื้อ
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ การสอบคณิตศาสตร์
081 341 7347
chaiareeuea@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
84
อาจารย์โสรฌา  เครือเมฆ

เลขานุการหลักสูตร

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ อาชีวศึกษา
089 531 7119
Socha_1723@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
85
อาจารย์ศรุดา   นิติวรการ

กรรมการสาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์

อาหารและโภชนาการ
089 457 9696
suradamam@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
86
ดร.กฤชนนท์  บึงไกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การตลาด
084 355 0708
Krit.bungkrai@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
87
ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิเทศศาสตร์/การสื่อสาร
081 847 9619
nitta@pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
88
ดร.จุฑาทิพย์  พหลภาคย์
อาจารย์
การตลาด
086 479 2044
thipjuta@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
89
ดร.ชัชสรัญ  รอดยิ้ม
อาจารย์
การตลาด/การบัญชี

081 825 9290

chartsarundba@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
90
อาจารย์โรจนี   พิริยะเวชากุล
อาจารย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

089 223 1551

Ro_janee@yahoo.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
91
ดร.ชลลดา  พึงรำพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การจัดการ/

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

081 988 3748

cholladapnru@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
92
ดร.ปิยะดา   จุลวรรณา
อาจารย์

จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ

086 994 5282
Piyada.junwanna@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
93
ดร.ศศิธร   โสภารัตน์
อาจารย์
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

083 138 1350

Sasisopa1979@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
94
ดร.ณัฐศรัณย์  ชุมวรฐายี
อาจารย์
สังคมศาสตร์/การวางแผน
088 189 8966
Natsaran2494@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
95
ดร.มาลินี  เลิศไธสง
อาจารย์
ภาษาอังกฤษ

089 245 1817

Malinee_1959@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
96
อาจารย์อัจจิมา  แซ่เฮ่ง
อาจารย์
ภาษาจีน
084 659 6354
June_beam@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
97
อาจารย์ภาวิณี  พนมวัน ณ อยุธยา
อาจารย์
ภาษาไทย

089 443 3122

Ppawinee_wi@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
98
อาจารย์เพ็ญรุ่ง  แป้งใส
อาจารย์

บรรณารักษ์ศาสตร์

081 349 8176

Penrung_paeng@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
99
ดร.มณฑล   จันทร์แจ่มใส
คณบดี
ออกแบบ/การวางผัง

081 612 5443

monton@pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
100
อาจารย์ธเนศ  ตั้งจิตเจริญเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อิเลกทรอนิกส์/โทรคมนาคม
081 776 5985
thanet@pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
101
อาจารย์ปาริชาติ  รัตนพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ออกแบบผลิตภัณฑ์/

บรรจุภัณฑ์

089 766 6460

Parichart_1972@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
102
ดร.จุฬาลักษณ์  ชาญกูล
อาจารย์

สิ่งแวดล้อม/อาคาร

088 850 2104
c.changul@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
103
อาจารย์รุจิราภา   งามสระคู
อาจารย์
ด้านออกแบบ

085 920 6870

Ruji_n@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
104
อาจารย์ราชัน  แพ่งประเสริฐ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
105
ดร.อภิชาติ  พยัคฆิน
อาจารย์
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

088 890 6277

payakkhin@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
106
ดร.สุมนา  โสตถิผลอนันต์
อาจารย์

การวัดผล

085 057 2730
Sumana.sott@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
107
อาจารย์พิชาติ  แก้วพวง
อาจารย์
สังคมศึกษา

086 415 3827

Chaitom_su@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
108
อาจารย์ปรัชญา  ใจภักดี
อาจารย์
ภาษาไทย
085 093 5629
Peterpope2015@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

109
อาจารย์พิชามญช์  จำรัสศรี
อาจารย์

ภาษาอังกฤษ

086 782 0124

J_pichaz@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
110
ดร.สถาพร  ปกป้อง
คณบดี
ธรณีเทคนิค
081 542 6329
pokpong@pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
111
ผศ.ดร.อรพรรณ  อนุรักษ์วรกุล
รองคณบดีบัณฑิตศึกษา
เคมี/เภสัชเคมี

094 556 8638

aoraphan@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
112
อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล

รองคณบดี/

ประธานหลักสูตรการ

จัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรมนานาชาติ

การท่องเที่ยว/การโรงแรม/

การบริการ/การจัดการ/

การตลาด/HRM/HRD

 081 634 6261

038 102 656

samarttp@buu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
113
ดร.สรภัคสรณ์  ฉัตรกมลทัศน์
อาจารย์

บริหารการเงิน

086 355 2741

sorrapakksorn@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
114
อาจารย์สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์
รองศาสตราจารย์

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์ไทย

089 456 1737

Supa_jinda@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
115
อาจารย์ณัฐวุฒิ  เตียนพลกรัง
อาจารย์
ดนตรีสากล

081 315 5709

shortbussom@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
116
อาจารย์รุ่งธิวา  ขลิบเงิน
อาจารย์

สารนิเทศศาสตร์

086 895 7163
Rungti.su@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
117
อาจารย์อาภาโสม  ฉายแสงจันทร์
อาจารย์
วรรณคดีไทย  ภาษาไทย  จารึกศึกษา

082 455 5494

chaisangjan@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
118
ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา
อาจารย์

เทคโนโลยีการศึกษา

089 222 9259

Sitthichai124@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
119
ดร.สรัญญา   จันทร์ชูสกุล
อาจารย์

วัดและประเมินผล

086 971 2639

Bee_seeyou@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
120
ดร.สิรินทร์  ลัดดากลม บุญเชิดชู
อาจารย์
การศึกษาปฐมวัย
087 032 2283
lovesirin@windowslive.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
121
ดร.กันต์ฌพัชญ์  อยู่อำไพ
อาจารย์
การศึกษาปฐมวัย

086 882 3933

matimae@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
122
อาจารย์ธิดาพร  คมสัน
อาจารย์
การศึกษาปฐมวัย
091 241 5164
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
123
ดร.เพ็ญพนอ  พ่วงแพ
อาจารย์

สังคมศึกษา

081 208 2957

phenphanor@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
124
ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์
อาจารย์
สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
086 309 7349
phumkokrux@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
125
อาจารย์ภูมิ  ภูติมหาตมะ
อาจารย์
ประวัติศาสตร์

086 992 0100

pooputi@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
126
อาจารย์มนัสนันท์  นพรัตน์ไมตรี
อาจารย์
สัตวศาสตร์
089 573 3213

Nopparatmaitree_m

@silpakorn.edu

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

127
ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์

081 331 5195

suched@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
128
ดร.กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เภสัชคลินิค/

บริบาลทางเภสัชกรรม

081 810 6426

thoucha@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
129
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การพยาบาล

082 962 8546

hathaichanoknpru@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
130
ดร.ดวงใจ  คงคาหลวง
อาจารย์

การจัดการ

084 0024170

Duangjai1010@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
131
ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ
ประธานหลักสูตร

โรคพืช/เกษตรศาสตร์

081 618 6818

Po_suwan@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
132
ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์
ประธานหลักสูตร
คณิตศาสตรศึกษา
081 806 7520
rungfajan@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
133
ดร.นิภา  พงศ์วิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิตวิทยา/บริหารการศึกษา

081 336 5684

nipapong@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
134
อาจารย์เจณิภา  คงอิ่ม
อาจารย์
การตลาด
081 823 1913
Jenipa2513@homail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
135
อาจารย์สุภัสสรา  ปัญโญรัฐโรจน์
อาจารย์

โลจิสติกค์

086 810 2891

supatsarapan@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
136
อาจารย์จิรวุฒิ  เชิญเกียรติประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การจัดการ

098 556 0475
nongsumo@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
137
อาจารย์ศิริพร  อ่วมมีเพียร
อาจารย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

087 718 0404

siumme@rpu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
138
ดร.บุรินทร์  ศรีสมถวิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
139
อาจารย์นัสทยา  ชุ่มบุญชู
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การจัดการทั่วไป

การจัดการเชิงกลยุทธ์

034 633 239

095 901 4545

Nun_chom@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
140
อาจารย์รัตติมา  บำรุงเขต
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การจัดการทั่วไป

095 959 4590

Salim.bumroongkhet

@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

141
อาจารย์ณัฎฐ์ดนัย  ไค่นุ่นภา
ประธานสาขานิเทศศาสตร์

การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตร์

097 120 0744

Teen_bob@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
142
อาจารย์พัชรินทร์  บุญสมธป
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นิเทศศาสตร์

095 998 8954
auiindy@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
143
อาจารย์จิราภรณ์  บัวพวง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การตลาด

การสื่อสารการตลาด

087 7947321

Benzbue27@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
144
อาจารย์ภาวินีย์  ธนาอนวัช
อาจารย์
การบัญชี
086 345 5083
sakeera@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
145
อาจารย์นันทนิธิ์   เอิบอิ่ม
อาจารย์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

085 888 0980

nanthanit@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
146
อาจารย์เพ็ญนภา   หวังที่ชอบ
อาจารย์
การบัญชี
091 414 5217
Rosemary_1311@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
147
อาจารย์มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การจัดการการท่องเที่ยว

083 132 6589

manassinee@ms.su.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
148
ดร.มาโนช  พรหมปัญโญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปวศ. การจัดการ
การโรงแรม

การท่องเที่ยว

083 000 1168

089 533 1818

ononoe@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
149
อาจารย์พนัชกร  สิมะขจรบุญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การจัดการ ธุรกิจ

081 835 8700

panuschagone@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
150
ดร.ภฤศญา  ปิยนุสรณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

การบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ/ การจัดการ

โลจิสติกส์/การจัดการ

089 205 4999

Koney_pawa@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
151
อาจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณิตศาสตร์

086 597 2065

krained@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
152
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ
อาจารย์

วิจิตรศิลป์/ภาพพิมพ์

084 622 6600

biomophic@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
153
อาจารย์นรุตม์   บุตรพลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Programming

080 517 3729

Narut.kp@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
154
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

การบริหาร/จัดการ

การพัฒนาสังคม

089 642 8644

Pajaree_pol@yahoo.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
155
ดร.ศิรส  ทองเชื้อ
อาจารย์/ประธานหลักสูตร

Ag-business

@ms.su.ac.th

stongchu@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
156
ผศ.ดร.ศรัณยพัชร์  ศรีเพ็ญ

ประธานหลักสูตร

ศิลปะการแสดง

นาฎศิลป์การละคร
ศิลปะการแสดง

บริหารการศึกษา

085 163 4615

095 958 7363

Toom_sripen@outlook.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
157
ดร.จันทรรัตน์  พิชญภณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

พัฒนาผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

086 324 5126

P_chanchira@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
158
อาจารย์สันติธรรม  โชติประทุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร

081 685 9016

sunjilokung@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
159
อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว

อาจารย์

พุทธศาสนศึกษา

095 154 9359

dhammarit@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
160
อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์
อาจารย์

บรรณารักษศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

081 197 8687

nlib@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร