สกอ. และความเสี่ยง

     ปี 2556

     ปี 2557

    ปี 2558

    ปี 2559

    ปี 2560

    ปี 2561

    ปี 2562

งาน ITA

         ปีงบประมาณ 2560

         ปีงบประมาณ 2561

         ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการทำงาน

          ปีการศึกษา 2554

          ปีการศึกษา 2555

          ปีการศึกษา 2556

          ปีการศึกษา 2557

          ปีการศึกษา 2558

          ปีการศึกษา 2559

          ปีการศึกษา 2560

 

  • Css Template Preview
 

กระดานข่าว
ประกาศสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

   ประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา


   ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗


   รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560

 

   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 29 - 30 มีนาคม 2561


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มีนาคม 2560

 

   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ.เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR (เฉพาะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


 

 

 หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 กำหนดพฤติกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา

 

 แนวปฎิบัติที่ดี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 

 ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

คู่มือและเล่มเอกสาร
ดาวน์โหลดสำหรับระดับหลักสูตร