วีดีโอบันทึกการอบรมการใช้งานโปรแกรม CHE QA Online (CHE3D) กดขยายภาพเพื่อขนาดที่ใหญ่ขึ้น

อธิบายก่อนใช้งาน ภาพรวมการใช้งานระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM ระดับหลักสูตร
CHE QA 3D ONLINE 01 : การใช้ระบบรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร หมวดที่ 1
CHE QA 3D ONLINE 02 : การใช้ระบบรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1
ตอนที่1 (ของ สกอ.) - การเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล
ตอนที่2 (ของ สกอ.) - การ Log in เข้าใช้งานระบบ
ตอนที่3 (ของ สกอ.) - การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร
ตอนที่4 (ของ สกอ.) - การกำหนดผู้ใช้งานระบบ (Admincurriculum)
ตอนที่5 (ของ สกอ.) - แนวคิดและการเริ่มต้นใช้งานระดับหลักสูตร
ตอนที่6 (ของ สกอ.) - การบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (หมวด 1)
ตอนที่7 (ของ สกอ.) - การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
ตอนที่8 (ของ สกอ.) - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 2 อาจารย์
ตอนที่9 (ของ สกอ.) - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ตอนที่10 (ของ สกอ.) - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาที่เปิดสอน
ตอนที่11 (ของ สกอ.) - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ตอนที่12 (ของ สกอ.) - การบันทึกข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี แบบมีแขนงวิชา
ตอนที่13 (ของ สกอ.) - สรุปภาพรวมการใช้งานระบบ