อว. และความเสี่ยง

    ปี 2561

    ปี 2562

    ปี 2563

    ปี 2564

    ปี 2565

 

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

กระดานข่าว
ประกาศสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

     รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน และแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน สำหรับการประเมินคุณภาพภายในของ คปภ.


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ม.ราชภัฏจันทรเกษม


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่นที่ 2


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่นที่ 3


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่นที่ 11


 

 

           หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

           กำหนดพฤติกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา

 

           แนวปฎิบัติที่ดี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

           แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

           คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

           ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 

           ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

           ประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

คู่มือและเอกสาร ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย