อว. และความเสี่ยง

    ปี 2560

    ปี 2561

    ปี 2562

    ปี 2563

    ปี 2564

 

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

กระดานข่าว
ประกาศสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

   รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 29 - 30 มีนาคม 2561


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ม.ราชภัฏจันทรเกษม


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่นที่ 2


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่นที่ 3


     รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดอบรมโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่นที่ 11


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มีนาคม 2560


 

 

           หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

           กำหนดพฤติกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา

 

           แนวปฎิบัติที่ดี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

           แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

           คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

           ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 

           ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

           ประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

คู่มือและเล่มเอกสาร